ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ Φ.Ε.Θ. ΤΟΥ Α.Π.Θ.
Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
1ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
2ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ
3ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Εάν έχετε δύο επώνυμα, τα καταχωρείτε ενωμένα με παύλα ("-"), π.χ. ΜΕΝΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΟΥ, χωρίς κενά.
Εάν έχετε δύο ονόματα, τα καταχωρείτε ενωμένα με παύλα ("-"), π.χ. ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ, χωρίς κενά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στοιχεία ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (πχ. ΑΑ123456, R12345678 κλπ.). ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΑ.
Υπηρεσία που εξέδωσε το έγργαφο (πχ. Ι ΠΑΡ. ΑΣΦ. ΑΘΗΝΩΝ κλπ.)
Εάν δεν έχετε ΑΦΜ καταχωρείστε 9 μηδενικά.
Εάν δεν έχετε ΑΜΚΑ καταχωρείστε 11 μηδενικά.
(ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ μόνο για αλλοδαπούς υποψήφιους.)